Безкоштовна бібліотека підручниківПолітологія
Юрій М.Ф.

Політологія

Навчальний посібник / К.: Дакор, КНТ, 2006.- 416 c.

Мета даного підручника - ознайомити студентів і всіх, хто цікавиться політичною проблематикою, з основами сучасної політичної науки і демократичної культури. Він орієнтований на реальні потреби України у політичній освіті громадян. Автор намагався познайомити читача з основами сучасної політичної теорії і в той же час сконцентрувати увагу на найбільш нагальних в українських умовах проблемах: демократизації і модернізації суспільства, правової соціальної держави, гуманістичних, ненасильницьких засадах у політиці, цивілізаційної участі у ній громадян тощо.

Підручник адресований студентам вищих навчальних закладів, викладачам, аспірантам, всім зацікавленим політичною наукою.

Вступ
РОЗДІЛ I. Ідейні витоки політології. Політологія як наука і навчальна дисципліна
Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна
Становлення політології як науки і навчальної дисципліни
Предмет, структура і функції політології11 
Методи політології14 
Тема 2. Історія політичної думки16 
Політична думка Стародавнього світу16 
Політична думка Середньовіччя і епохи Відродження23 
Політична думка Нового часу26 
Тема 3. Базові характеристики української політичної думки36 
Українська політична думка в X-XVIII ст.36 
Розвиток вітчизняних політичних концепцій у ХІХ-ХХ ст.42 
РОЗДІЛ II. Політики і влада як соціальні явища64 
Тема 4. Політика як суспільне явище64 
Походження політики64 
Сутність політики: головні і теоретичні підходи68 
Функції політики та її види. Структура політики70 
Політика та інші сфери суспільного життя73 
Політика і економіка77 
Тема 5. Політична влада79 
Сутність влади: основні теоретичні підходи79 
Види влади. Специфіка політичної влади84 
Структура політичної влади86 
Легітимність влади89 
РОЗДІЛ III. Політичні системи і політичні режими94 
Тема 6. Політична система суспільства94 
Теоретичні моделі політичних систем94 
Структура політичної системи98 
Функції політичної системи100 
Типологія політичних систем101 
Тема 7. Недемократичні політичні режими: тоталітаризм і авторитаризм103 
Поняття політичного режиму103 
Тоталітарні і авторитарні політичні режими: основні риси105 
Передумови встановлення тоталітарних і авторитарних режимів112 
Тема 8. Демократичний політичний режим117 
Сутність демократичного політичного режиму117 
Основні форми демократії122 
Теоретичні моделі демократії125 
РОЗДІЛ IV. Основні політичні інститути131 
Тема 9. Держава як суб'єкт політики131 
Концепції походження держави131 
Ознаки і сутність держави134 
Функції держави135 
Структура і форми держави137 
Правова і соціальна держава144 
Держава і громадянське суспільство147 
Тема 10. Соціальні групи як суб'єкти політики150 
Основні елементи теорії соціальних груп150 
Суспільні організації160 
Тема 11. Політичні партії. Партійні системи. Суспільно-політичні рухи167 
Політична партія: поняття, структура, функції167 
Типи партій173 
Партійні системи181 
Громадсько-політичні організації та рухи184 
РОЗДІЛ V. Соціальні суб'єкти політичної влади190 
Тема 12. Політична еліта190 
Поняття еліти. Теорії еліт190 
Причини елітизму. Функції і типи еліт197 
Канали і системи рекрутування політичної еліти200 
Особливості еволюції політичної еліти України204 
Тема 13. Політичне лідерство207 
Сутність політичного лідерства207 
Стилі і типи політичного лідерства212 
Імідж політичного лідера220 
РОЗДІЛ VI. Вибори і виборчі системи224 
Тема 14. Вибори і виборчі системи224 
Вибори: поняття, принципи224 
Стадії виборчого процесу230 
Типи виборчих систем234 
РОЗДІЛ VII. Політична культура і політична участь239 
Тема 15. Політична культура і політична участь239 
Сутність політичної культури. Рівні політичної культури239 
Типи політичних культур251 
Політична соціалізація253 
Політична участь255 
Тема 16. Політична свідомість260 
Місце і роль політичної свідомості у відношеннях влади260 
Політична ідеологія та її різновиди265 
Політична психологія як елемент політичної свідомості272 
РОЗДІЛ VIII. Політичні процеси і конфлікти278 
Тема 17. Політичні конфлікти і кризи278 
Сутність соціальних конфліктів. Специфіка політичних конфліктів278 
Типологія політичних конфліктів і криз284 
Етнополітичні конфлікти290 
Стадії розвитку політичних конфліктів і шляхи їх вирішення293 
Тема 18. Процеси демократизації сучасних суспільств296 
Сутність і структура політичного процесу296 
Типи і різновиди політичного процесу301 
Основні теорії політичної модернізації307 
Необхідні передумови утвердження демократії. Етапи демократичного процесу309 
Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх розв'язання315 
Тема 19. Міжнародні відносини і проблеми глобалізації319 
Основні теоретичні підходи до дослідження міжнародних відносин319 
Основні суб'єкти сучасних міжнародних відносин324 
Вплив процесу глобалізації на міжнародні відносини328 
Поняття національного інтересу. Національні інтереси України331 
Література400 

««