Безкоштовна бібліотека підручниківПолітологія
Бабкіна О. В., Горбатенко В. П.

Політологія

Навчальний посібник / К.: ВЦ , 2006.- 568 c.

Підручник, перше і друге видання якого були схвально сприйняті науково-педагогічною громадськістю і студентами, у новому варіанті охоплює широкий спектр історико-теоретичних і прикладних проблем, акцентує на пізнанні сутності й особливостей вияву за різних часів і в різних суспільствах феномену політики, закономірностей політичного розвитку суспільств, специфіки реалізації політичних інтересів, співвідношення політичної практики з етикою, мораллю. Його новизна полягає у національно орієнтованій інтерпретації світової політичної науки, демократичному підході до висвітлення загальноцивілізаційних і вітчизняних процесів, проблем політичного життя. 

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, прислужиться всім, хто цікавиться принципами функціонування політики.

1. Розвиток політології від найдавніших часів до сьогодення 
1.1. Політологія як наука і навчальна дисципліна 
Політологія в системі суспільних наук 
Предмет політології 
Структура та функції політології 
Методологія політології 
1.2. Політика як соціальне явище 
Сутність, структура й функції політики 
Політика й сучасний розвиток українського суспільства 
1.3. Виникнення та еволюція світової політичної думки 
Суспільно-політичні уявлення Давнього світу 
Політичні вчення епох Раннього християнства і Середньовіччя 
Політична думка Нового часу 
1.4. Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X — початок XX ст.) 
Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави 
Суспільно-політична думка доби українського національного відродження 
1.5. Утвердження політології як науки 
Інституювання й теоретичні передумови формування політичної науки 
Основні національні школи й проблемні підходи сучасної західної політології 
1.6. Українська політична думка XX століття 
Націонал-комуністична течія української політичної думки 
Політичні ідеї української міжвоєнної еміграції: Дмитро Донцов, В´ячеслав Липинський 
Суспільно-політична думка повоєнної української еміграції: Володимир Винниченко, Іван Лисяк-Рудницький 
Зародження й утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні 
2. Громадянське суспільство і політичне життя 
2.1. Громадянське суспільство 
Поняття та особливості громадянського суспільства 
Становлення й утвердження інституту громадянства 
Права людини в сучасних міжнародних відносинах 
Культура громадянства в сучасному світі 
2.2. Політичне життя суспільства 
Політичне життя у структурно-функціональному вимірі 
Виборча система 
Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів 
2.3. Демократія в політичному житті сучасного світу 
Демократія та її роль у політичному процесі 
Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства 
2.4. Людина і політика 
Людський вимір політики і напрями політичної соціалізації особи 
Людина як суб´єкт політики та основні параметри її діяльності 
2.5. Етнонаціональні відносини й національна політика 
Соціально-етнічні спільності: народ, етнос, нація 
Етнонаціональні відносини і світовий досвід самовизначення народів 
2.6. Етнонаціональна політика в Україні 
Мета і завдання вітчизняної етнонаціональної політики 
Зміст, принципи і суб´єкти етнонаціонального розвитку 
Етнонаціональні виміри і механізм вдосконалення українського суспільства 
3. Політична влада і політична система суспільства 
3.1. Політична влада 
Влада як системоутворюючий чинник політичної системи 
Основні концепції політичної влади 
Форми та механізм політичної влади 
Поняття легітимності та принцип поділу влади 
3.2. Політична система суспільства 
Поняття і структура політичної системи 
Функції й типологія політичних систем 
3.3. Політична система України 
Проблема становлення політичної системи України 
Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні 
Стратегія подолання економічної кризи й розвитку політичної системи України 
3.4. Держава в політичній системі суспільства 
Поняття «держава» і теорії її походження 
Типи, структура і функції держави 
Структура держави 
Форми державного правління і державного устрою 
Демократична, соціальна, правова держава 
Майбутність держави 
3.5. Політичні режими 
Поняття й типологія політичних режимів 
Сутнісні ознаки й проблеми утвердження демократичного політичного режиму 
3.6. Політичні партії 
Поняття і типологія політичних партій та партійних систем 
Роль і функції партій у суспільно-політичному житті 
Політичні партії в парламентах і урядах 
Становлення багатопартійності в сучасній Україні. Перспектива утворення партійної системи 
3.7. Громадські об´єднання і рухи 
Поняття, права та функції громадських об´єднань і рухів 
Класифікація громадських об´єднань 
3.8. Політична еліта і політичне лідерство 
Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії 
Природа, концепції та класифікація політичного лідерства 
4. Політична свідомість, культура та ідеологія 
4.1. Політична культура та ідеологія 
Сутність політичної культури 
Політична свідомість та поведінка в структурі політичної культури 
Типи політичної культури 
Походження та функції політичної ідеології 
4.2. Світові політико-ідеологічні доктрини 
Лібералізм і неолібералізм 
Консерватизм і неоконсерватизм 
Соціалізм і сучасна соціал-демократія 
Фашизм і неофашизм 
4.3. Політика і мораль 
Діалектика взаємовпливу політики і моралі 
Політика в морально-етичному вимірі 
4.4. Політична етика 
Етичне тлумачення політики: наукові критерії та вітчизняна традиція 
Політика і мораль в умовах реформування українського суспільства 
4.5. Політика і релігія 
Релігія як чинник політичного життя суспільства 
Держава і церква: основні моделі взаємодії 
Державно-церковні відносини в Україні 
4.6. Політика і засоби масової інформації 
Масова інформація та її поширення в суспільстві 
Засоби масової інформації як «четверта влада» 
Суспільні функції ЗМІ 
Суперечності сучасного розвитку вітчизняних ЗМІ 
5. Політичні трансформації 
5.1. Політичні конфлікти 
Теоретичне осмислення і типологія політичних конфліктів 
Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій 
5.2. Політична модернізація 
Виникнення і розвиток теорії модернізації 
Зміст і основні характеристики політичної модернізації 
Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх вирішення 
5.3. Міжнародні відносини і світовий політичний процес 
Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави 
Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу 
Україна у світовому співтоваристві 
5.4. Україна в сучасному геополітичному просторі 
Україна на тлі глобальних політичних трансформацій 
Україна в загальноєвропейському політичному процесі 
5.5. Національна безпека і національні інтереси України 
Основні виміри національної безпеки України 
Національні інтереси України 
6. Прикладна політологія 
6.1. Політичне управління та його соціотехніка 
Сутність управління та його роль у суспільнополітичному житті 
Політичні рішення і технологія їх реалізації 
Способи й засоби підвищення ефективності політичного управління 
6.2. Політичні технології 
Мистецтво забезпечення необхідного результату в політичній участі та діяльності 
Особливості використання індивідуальних та загальних політичних технологій 
6.3. Політичний маркетинг 
Поняття, функції і види політичного маркетингу 
Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки 
Функції опитування громадської думки 
Виборча інженерія 
Імідж. Політичне рекламування 
6.4. Політичний менеджмент 
Поняття і функції політичного менеджменту 
Функціонування команди і менеджмент виборчої кампанії 
Менеджмент правлячої команди 
6.5. Політичне прогнозування 
Специфіка, підстави й засади політичного прогнозування 
Принципи та методи політичного прогнозування 
Етапи вироблення прогнозу і критерії його ефективності 
Короткий словник політологічних термінів 

««