Безкоштовна бібліотека підручниківСоціологія
Дворецька Г. В.

Соціологія

Навчальний посібник / К.: КНЕУ, 2002.- 472 c.

У другому, переробленому і доповненому виданні посібника, викладено основні положення загальної соціологічної теорії, подано характеристику її засадничих понять. Розглянуто історію розвитку світової системи соціологічних знань і місце в ній вітчизняної соціологічної думки, загальні принципи і методику соціологічних досліджень. Докладно проаналізовано проблеми функціонування таких інституцій, як сім’я, економіка, праця, управління, культура, релігія, освіта.

Для студентів, аспірантів, викладачів, соціологів-практиків і всіх, хто цікавиться цією захоплюючою наукою.

Переднє слово
Розділ І. Вступ до соціології
§ 1. Соціологія як наука, її предмет і методи
§ 2. Основні категорії (поняття) соціології 12 
§ 3. Роль соціології в суспільстві, її функції та завдання 21 
Розділ ІІ. Історія становлення і розвитку соціології 29 
§ 4. Протосоціологія: виникнення і розвиток соціального знання 29 
§ 5. Виникнення і розвиток соціологічної науки: класична соціологія кінця ХІХ — початку ХХ сторіччя 37 
§ 6. Емпірична соціологія: основні напрями і школи 61 
§ 7. Становлення і розвиток соціологічної науки в Україні 85 
Розділ ІІІ. Суспільство як соціальна система 121 
§ 8. Поняття про суспільство 121 
§ 9. Соціальна система: дії, взаємодії, конфлікти 130 
§ 10. Типи суспільства та шляхи його розвитку 139 
Розділ IV. Соціальна структура суспільства і теорія стратифікації 145 
§ 11. Соціальна структура суспільства, місце в ній середнього класу 145 
§ 12. Соціальна стратифікація, її системи 155 
§ 13. Соціальна нерівність — основа стратифікації 160 
§ 14. Теорія соціального статусу в концепції соціальної стратифікації 165 
§ 15. Соціальна мобільність — форма відтворювання соціальної структури суспільства 169 
Розділ V. Соціальні інститути та організації 174 
§ 16. Соціальні інститути, їх види і функції 174 
§ 17. Економічні інститути 187 
§ 18. Соціальні організації, їх внутрішня структура 191 
Розділ VІ. Соціальний контроль 200 
§ 19. Сутність соціального контролю, його призначення 200 
§ 20. Громадська думка як елемент соціального контролю 203 
§ 21. Соціальні норми як обмеження у поведінці людини 206 
Розділ VІІ. Соціологія культури 213 
§ 22. Соціологічна сутність культури 213 
§ 23. Форми та види культури 223 
§ 24. Культурна статика та динаміка 227 
Розділ VIІІ. Соціологія релігії 238 
§ 25. Соціологічна сутність релігії, її місце і роль у суспільстві 238 
§ 26. Історичні типи релігійних вірувань 244 
§ 27. Релігія як соціокультурний інститут, його функції 247 
Розділ ІХ. Соціологія освіти 254 
§ 28. Освіта як предмет вивчення соціології 254 
§ 29. Соціальний інститут освіти, його функції в суспільстві 260 
§ 30. Соціологічні дослідження системи освіти в Україні, шляхи її вдосконалення 265 
Розділ Х. Соціологія сім’ї 272 
§ 31. Сім’я, аспекти її соціологічного вивчення 272 
§ 32. Сім’я як соціальний інститут. Функції сім’ї 279 
§ 33. Типологія і структура сім’ї. Проблеми сучасної сім’ї 283 
Розділ XІ. Соціологія праці 290 
§ 34. Предмет соціології праці 290 
§ 35. Праця як вид соціальної діяльності 296 
§ 36. Ставлення до праці і проблеми мотивації трудової діяльності 303 
§ 37. Трудова поведінка, її форми 313 
Розділ ХІІ. Соціологія управління 320 
§ 38. Предмет і становлення соціології управління320 
§ 39. Система соціального управління, його функції і методи326 
§ 40. Соціальне програмування та прогнозування в управлінні330 
§ 41. Соціальне проектування 334 
§ 42. Соціальне планування338 
Розділ ХІІІ. Соціологічне дослідження, його організація 347 
§ 43. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні 347 
§ 44. Соціологічне дослідження, його види355 
§ 45. Програма соціологічного дослідження 364 
§ 46. Методи збирання соціологічної інформації 374 
§ 46. Методи збирання соціологічної інформації (закінчення)402 
§ 47. Опрацювання та аналіз первинної соціологічної інформації 414 
Додатки429 
Додаток 1. Тестові завдання до окремих розділів курсу «Соціологія»429 
Додаток 2. Професійний кодекс соціолога439 
Додаток 3. Статут Соціологічної асоціації України442 
Додаток 4. Протосоціологія 453 
Додаток 5. Основні ідеї західноєвропейської соціологічної науки 456 
Додаток 6. Основні теоретичні концепції американської індустріальної соціології 459 
Додаток 7. Новітня українська соціологія 462 

««